ความลับของ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล

 

เนื่องจากข้อบังคับ ตาม พรบ.อาหาร พ.ศ.2522  มีข้อบังคับมากมายที่ทำให้ การอธิบายสรรพคุณของอาหาร เกิดการสุ่มเสี่ยงว่ามีการโฆษณาเกินจริงและผู้ผลิตอาจได้รับโทษตามกฎหมายและถูกเพิกถอนการอนุญาตการผลิตได้  ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าพนักงานที่มีอำนาจ  แม้ว่าข้อความที่เป็นสรรพคุณของอาหารนั้นเป็นเรื่องจริงก็ตาม  ความอึดอัดใจนี้ จึงขอใช้บทความ  ความลับของ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ในการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสรรพคุณของผลิตภัณฑ์นี้ โดยเขียนจากข้อมูลและประสบการณ์จริง  ซึ่งถือว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณะชนผู้ต้องการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของไลฟ์ เฮอเบิ้ล  บทความนี้ไม่ได้เป็นการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อขายสินค้าแต่อย่างใด  ซึ่งหากมีข้อมูลใดอันเป็นเท็จในการเผยแพร่บทความผ่านทางคอมพิวเตอร์ ผู้เขียนบทความ ย่อมได้รับโทษทางอาญา ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งจะได้รับโทษหนักกว่า การโฆษณาเกินจริงตาม พรบ.อาหาร พ.ศ. 2522  

1.ที่มาของผลิตภัณฑ์  ไลฟ์ เฮอเบิ้ล
มาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มของตระกูลอันมีเรื่องเล่าความเป็นมาอันยาวนาน(จริงๆแล้วเล่าว่า เป็นเครื่องดื่มของชาววังของจีนสมัยก่อนนะแต่ไม่กล้าพูด) ซึ่งทราบกันในครอบครัวว่าเครื่องดื่มชนิดนี้เมื่อผู้ใดได้ดื่มแล้วจะไม่มีกลิ่นปากเลย  ซึ่งเป็นเคล็ดลับในการสร้างความมั่นใจในการเจรจา ค้าขาย หรือ เจรจา เรื่องสำคัญต่างๆ                 
จากคุณสมบัติในการระงับกลิ่นปากได้เด็ดขาดดังกล่าวทางผู้ผลิตจึงได้ปรับปรุงมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ระงับกลิ่นปาก ในรูปของ เยลลี่  สำหรับรับประทาน และพบว่าสามารถระงับกลิ่นปากได้อย่างเด็ดขาด เช่น เมื่อใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ก่อนนอน  เมื่อตื่นมาจะไม่มีกลิ่นปากเลย โดยได้มีการทดลองใช้ในกลุ่มผู้ใกล้ชิด เป็นเวลากว่า 2 ปี พบว่ากลิ่นปากหายไปอย่างเด็ดขาด แต่ไม่พบปัญหาการเกิดเชื้อราขึ้นในปากแม้แต่รายเดียว 


2.ทำความเข้าใจกลไกสมดุลในช่องปาก

-ในช่องปากจะมีกลไกการรักษาสมดุลระหว่าง เชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา โดยต่างฝ่ายจะต่อต้านกัน โดย แบคทีเรียจะคอยย่อยสลายสปอร์ของเชื้อราที่เข้าไปในปาก เหมือนย่อยเศษอาหาร ทำให้สปอร์เชื้อราเสียหาย(ถูกกิน) เชื้อราเลยเจริญเติบโตไม่ได้ในช่องปาก แต่แบคทีเรียจะแบ่งเป็น ๒ พวกคือ พวกทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและพวกที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น

- ในการใช้ยาที่มีสารแอนตี้ไบโอติกเพื่อระงับกลิ่นปากอย่างต่อเนื่องหรือบ่อยครั้งเกินไป ตัวยาจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียทั้ง ๒ ชนิดจนหมด ซึ่งเมื่อไม่มีแบคทีเรียเหลืออยู่ จะเกิดการติดเชื้อราขึ้นในช่องปากซึ่งจะเป็นปัญหาทำให้เกิดกลิ่นปากรุนแรงยิ่งขึ้นและปัญหาการอักเสบจากการเกิดเชื้อรา จึงได้มีการตั้งสมมติฐานว่า ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ระงับกลิ่นปากโดยไม่มีผลกระทบต่อสมดุลของจุลินทรีย์ ในช่องปาก   โดยมีฤทธิ์ในการฆ่าเฉพาะ แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น (แบคทีเรียกลุ่มไม่ใช้อากาศ) ซึ่งจะปล่อยก๊าซในกลุ่มซัลเฟอร์ออกมา  แต่  ไลฟ์ เฮอเบิ้ล จะไม่ทำลายแบคทีเรียที่ดีตัวอื่น(ที่ไม่ก่อให้เกิดกลิ่น) ทำให้เหลือแบคทีเรียคอยต่อต้านเชื้อรา (ย่อยสลาย สปอร์เชื้อราที่เข้าไปในปาก ทำให้เชื้อราไม่สามารถเติบโตได้)


3. หาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ 

3.1.ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก กลุ่มไม่ใช้อากาศ ( Anaerobic bacteria)การทดลอง ตรวจวัดกลิ่นปากด้วยเครื่อง Oral Chroma

การวัดกลิ่นปาก จะวัดจากก๊าซที่มีกลิ่นเหม็น 3 ชนิด คือ
1. ก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์  (Hydrogen Sulfide)  คือกลิ่นเหม็นเน่า ซึ่งเกิดจากสารประกอบซัลเฟอร์ (กลิ่นนี้จะอยู่ในช่องปากและคอ)
2. ก๊าซเมทธิลเมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan) คือ กลิ่นเหม็นเปรี้ยวคล้าย อุจจาระ (กลิ่นนี้จะอยู่ในช่องปากและคอ)
3. ก๊าซไดเมทธิลซัลไฟด์ (Dimethyl Sulfide) คือ กลิ่นเหม็นเน่าในระบบกระเพาะอาหาร การแสดงค่าในกราฟ 
- ถ้าค่าของก๊าซที่วัดได้ อยู่ในแถบสีเหลือง จมูกของมนุษย์จะไม่ได้กลิ่น  
- ถ้าค่าของก๊าซที่วัดได้ อยู่ในสูงกว่าแถบสีเหลือง จมูกของมนุษย์จะได้กลิ่น 

การตรวจวัดครั้งที่ 1 ผู้ทดสอบ แปรงฟันให้สะอาด  แล้วตรวจวัดด้วยเครื่อง Oral Chroma

ผลการตรวจ ครั้งที่ 1
- ก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์  (Hydrogen Sulfide)  = 212  (อยู่ในระดับที่ มนุษย์ได้กลิ่นเล็กน้อย -สูงกว่าเส้นเหลือง ) ซึ่งคนที่มีกลิ่นปากเหม็นมากๆ ค่าของ ก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์  อาจสูงถึง 3000 หน่วย
- ก๊าซเมทธิลเมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan)  = 128 (อยู่ในระดับที่ มนุษย์ได้กลิ่นเล็กน้อย -สูงกว่าเส้นเหลือง) 
 - ก๊าซไดเมทธิลซัลไฟด์ (Dimethyl Sulfide)  = 0 คือ ตรวจไม่พบกลิ่นเหม็นเน่าในระบบกระเพาะอาหาร

การตรวจวัดครั้งที่ 2 ผู้ทดสอบ ใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล กลั้วให้ทั่วปากแล้วอมไว้ 3 นาที จากนั้นกลืนลงคอ  จากนั้นบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าให้สะอาด  ทิ้งไว้ 15 นาที   จากนั้นจึงตรวจวัดด้วยเครื่อง Oral Chroma

 

ผลการตรวจ ครั้งที่ 2
   -  ก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์  (Hydrogen Sulfide)  = 0  (ตรวจไม่พบก๊าซไฮโดรเจน ซัลไฟด์ แสดงว่าแบคทีเรียกลุ่มที่ทำให้เกิดก๊าซชนิดนี้ ตายหมดจึงไม่ย่อยสลายให้เกิดก๊าซออกมา)
   -  ก๊าซเมทธิลเมอร์แคปแทน (Methyl Mercaptan)  = 0 (ตรวจไม่พบ ก๊าซเมทธิลเมอร์แคปแทน แสดงว่าแบคทีเรียกลุ่มที่ทำให้เกิดก๊าซชนิดนี้ ตายหมดจึงไม่ย่อยสลายให้เกิดก๊าซออกมา)
   -  ก๊าซไดเมทธิลซัลไฟด์ (Dimethyl Sulfide)  = 6  (ตรวจพบกลิ่นเหม็นในกระเพาะอาหาร แต่อยู่ในระดับที่มนุษย์ไม่ได้กลิ่น – ไม่เกินเส้นสีเหลือง ) : หมายเหตุ ผู้ทดสอบหลังจากกลืน ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ได้มีการ เรอ ออกมา เพราะ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล มีสรรพคุณในการขับลมด้วย จึงทำให้ได้กลิ่น ก๊าซในกระเพาะอาหาร
สรุปว่า ที่กลิ่นปากเหลือ 0  หน่วย เพราะ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล  ได้ฆ่าแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นปากตายทั้งหมดจนไม่เหลือแบคทีเรีย มาสร้างก๊าซที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นในช่องปาก

3.2. ทดสอบว่า ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ไม่ฆ่าแบคทีเรียที่ดีตัวอื่น ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับมนุษย์เนื่องจากไม่สามารถเพาะเชื้อแบคทีเรียที่ดีในช่องปากของมนุษย์เพื่อมาทดสอบได้ จึงได้การทดลอง ทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรียในน้ำขิงสด  เนื่องจากขิงสดสามารถรับประทานได้ จึงถือว่าแบคทีเรียในน้ำขิงสดเป็นแบคทีเรียที่ดี ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับมนุษย์  โดย

3.2.1. นำน้ำขิงสดมาตรวจนับจำนวนแบคทีเรีย พบว่ามีปริมาณ 3.4*10^5  cfu/ml  (ตรวจนับโดย บ.Central lab (ประเทศไทย))

3.2.2. นำ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล มาผสมลงในน้ำขิงสด โดยมีอัตราส่วน  ไลฟ์ เฮอเบิ้ล 25% น้ำขิงสด 75% แล้วนำมา ตรวจนับจำนวนแบคทีเรีย พบว่ามีปริมาณ 3.*10^5  cfu/ml  (ตรวจนับโดย บ.Central lab (ประเทศไทย))  

จากการทดลองจะเห็นได้ว่า ยังมีแบคทีเรียเหลืออยู่ถึง  88.23%  ซึ่งในความเข้มข้นนี้ หากมี แบคทีเรียStreptococcus mutans  จะตายทั้งหมด 100%  (ดูคำอธิบายเรื่อง  streptococcus mutans  ) จึงสรุปได้ว่า ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ไม่ฆ่าแบคทีเรียที่ดีตัวอื่น ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหากับมนุษย์

 

 

เนื่องจากมีเรื่องเล่าว่า เด็กเล็กเมื่อดื่ม เครื่องดื่มนี้แล้วจะฟันไม่ผุ 

3.3. ทดสอบว่า ไลฟ์ เฮอเบิ้ล จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียเฉพาะตัวที่ทำให้เกิด ฟันผุ/หินปูนคือ streptococcus mutans  โดยผลทดสอบจากคณะ เภสัชฯ ม.มหิดล ตามกรรมวิธี mic mbc method ปรากฏว่าเจลดังกล่าวสามารถฆ่าเชื้อ streptococcus mutans ได้ถึง400%(เอาเจลมาละลายน้ำให้เจือจางลง 4 เท่าตัวก็ยังสามารถฆ่าเชื้อ streptococcus mutans ได้100% ) 

คำอธิบาย ตามเอกสารเป็นผลการทดสอบความสามารถในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ตามกรรมวิธี MIC MBC method ซึ่งทางภาควิชา จุลชีววิทยา คณะเภสัชกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดให้บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการแก่ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป 
ค่า MIC (Minimum inhibitory concentration) – ความเข้มข้นยาที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้
ค่า MBC (Minimum bactericidal concentration)หรือ MLC (Minimum lethal concentration) – ความเข้มข้นของยาที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้
 
โดยการทดลอง ได้มีการนำ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล มาละลายน้ำ ที่ความเข้มข้น 250 mg/ml พบว่าความเข้มข้นนี้ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ซึ่งเป็นต้นเหตุของ ฟันผุได้หมด ดังปรากฏตามรายงานว่า มีค่า MLC  (Minimum lethal concentration) = 250 mg/ml  ซึ่ง ไลฟ์ เฮอเบิ้ล มีความหนาแน่น ประมาณ 1000 mg/ml  คิดเป็น 400% ของค่า MLC 

จึงสรุปได้ว่า เมื่อ แบคทีเรีย Streptococcus mutans ตายหมดจึงไม่มี แบคทีเรียใดมาทำให้ฟันผุ เรื่องเล่าในตำนาน  การป้องกันฟันผุในเด็ก จึงเป็นเรื่องจริง

ไลฟ์ เฮอเบิ้ล จึงมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ไม่เหมือนกับสารชนิดใดในโลก คือมีคุณลักษณะเฉพาะเจาะจง ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่มที่ทำให้เกิดปัญหากลิ่นปาก และ ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans ซึ่งเป็นต้นเหตุของฟันผุ  โดยไม่ทำลายแบคทีเรียที่ดีอื่นๆ จึงเหลือแบคทีเรียที่ดีคอยต่อต้านการเกิดเชื้อรา   ทำให้ปากสะอาดไม่มีกลิ่น โดยไม่ทำลายสมดุลย์ธรรมชาติในช่องปาก


4.ผลที่ได้รับ 
สมดุลในช่องปากจึงไม่ถูกทำลาย โดยจะมีเชื้อแบคทีเรียที่ดีไม่ทำให้เกิดกลิ่น คอยต่อต้านเชื้อราอยู่ ปากจึงปราศจากกลิ่นตามธรรมชาติ โดยสามารถใช้  ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ได้บ่อยเท่าที่ต้องการโดยไม่มีอันตรายใดๆ


5.nการประยุกต์ใช้
5.1.สามารถระงับกลิ่นปาก ได้อย่างเด็ดขาด  เพราะสามารถฆ่าเชื้อ แบคทีเรียกลุ่มไม่ใช้อากาศ ( Anaerobic bacteria) ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก ได้ทั้งหมดโดยไม่ทำลาย แบคทีเรียที่ดีตัวอื่น จึงทำให้ปราศจากกลิ่นปาก และไม่เป็นเชื้อราในช่องปากเพราะมีแบคทีเรียที่ดี คอยต้านเชื้อราอยู่

5.2. สามารถระงับกลิ่นปากของ ผู้สูบบุหรี่ ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นเฉพาะ ที่เกิดจากแบคทีเรีย กลุ่มไม่ใช้อากาศ ( Anaerobic bacteria) ย่อยสลายน้ำมันดินที่อยู่ในคราบบุหรี่ ที่ติดอยู่กับเนื้อฟัน
 
5.3.ใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่ง มักจะมีกลิ่นปากรุนแรง โดยไม่มีอันตราย ซึ่ง ไลฟ์ เฮอเบิ้ล มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในช่องปาก และทำให้แผลในปากหายเร็วขึ้น (ทราบจากการทดลองใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งส่วนมากจะมีแผลเรื้อรังในปาก) (ทาง LDC ได้นำมาใช้กับคนไข้จัดฟัน ซึ่งจะมีการอักเสบของลวดเกี่ยวฟัน พบว่าลดการอักเสบ,ลดกลิ่นปากและแผลหายเร็วมาก)

5.4. ป้องกันฟันผุ  และคราบหินปูน เนื่องจาก เชื้อ streptococcus mutans เป็นตัวการทำให้ฟันผุ และ เกิดหินปูน เมื่อ เชื้อ streptococcus mutans ตายหมดจึงไม่มีแบคทีเรียใดมาทำให้ฟันผุ หรือ เกิดหินปูนอีก

5.5.ใช้ในการดับกลิ่นคาวจากการรับประทานอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงเช่น กลิ่นคาวปลา กะปิ  ทุเรียน ฯลฯ

5.6.เมื่อใช้เป็นประจำกลิ่นปากจะหายไปอย่างถาวร


6.ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์  

ต้องเก็บในที่เย็น

ไลฟ์ เฮอเบิ้ล สามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ 24 ชม. โดยไม่มีปัญหาต่อประสิทธิภาพและการบูดเสียและยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ เกือบ 100% ประมาณ 7 วัน ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจะหมดไป

ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ต้องเก็บในตู้เย็น เพราะหากเก็บไว้ที่ อุณหภูมิห้อง สารตัวที่เลือกฆ่าแบคทีเรียเฉพาะตัวไม่ดีจะค่อยๆสลายตัวไป แต่เจลจะไม่บูดเสีย เพียงแต่จะไม่สามารถระงับกลิ่นปากได้(ประมาณ 3 วันจะสูญเสียฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อทั้งหมด) (ไลฟ์ เฮอเบิ้ล สามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ 24 ชม. โดยไม่มีปัญหาต่อประสิทธิภาพและการบูดเสียและยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ เกือบ 100%)


7. การเป็น นวัตกรรมใหม่ในการรักษากลิ่นปาก 

7.1.การมีกลิ่นปาก จะเกิดจากการสมดุลในปากของแต่ละคน มีสภาวะแวดล้อม ทางเคมีเป็นเฉพาะตัว เหมือนกับกลิ่นตัวที่แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน  ซึ่งทำให้มีแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นและไม่ก่อให้เกิดกลิ่นในอัตราส่วนที่ไม่เท่ากัน  ถ้าใครมีอัตราส่วนของ แบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่น มาก ก็จะมีกลิ่นปาก แต่ทั้งนี้แบคทีเรียทั้ง2 ชนิดจะช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราในช่องปาก  ซึ่งถือว่าแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดมีความจำเป็นในการรักษาระบบนิเวศน์ของปาก ไม่ให้เกิดเชื้อรา

7.2.การใช้ยาที่มีสาร แอนตี้ไบโอติค เพื่อระงับกลิ่นปาก ซึ่งเชื้อแบคทีเรียในช่องปาก จะถูกฆ่าทั้ง 2 ชนิด (ทั้งที่ก่อให้เกิดกลิ่นและไม่ก่อให้เกิดกลิ่น) ซึ่งอาจทำให้กลิ่นปากลดลงชั่วขณะ เนื่องจาก แบคทีเรียก่อให้เกิดกลิ่น ถูกลดจำนวนลง แต่ในขณะเดียวกัน แบคทีเรียที่ดี ก็ถูกลดจำนวนลงด้วย แต่ก็เป็นชั่วระยะเวลาหนึ่ง แบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดจะกลับเพิ่มจำนวนมา แต่อาจจะไม่ใช่ในอัตราส่วนเดิม  เนื่องจากแบคทีเรียที่ดีมักจะอ่อนแอและโตช้ากว่าแบคทีเรียตัวไม่ดี  ซึ่งจะพบได้ว่าอาจมีกลิ่นปากรุนแรงยิ่งขึ้น แต่ถ้าใช้ยาที่มีสาร แอนตี้ไบโอติค มากจนเกินไปหรือบ่อยครั้งจนเกินไป แบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดจะถูกฆ่าตายหมด และจะเกิดการติดเชื้อราในช่องปากขึ้นแทนที่ เนื่องจากไม่มีแบคทีเรียคอยต่อต้านเชื้อราในช่องปาก ทำให้เกิดปัญหาปากอักเสบ และกลิ่นปากจากเชื้อรารุนแรงยิ่งขึ้น 

7.3.การแก้ปัญหากลิ่นปากอย่างได้ผล โดย ไลฟ์ เฮอเบิ้ล มีคุณสมบัติการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเฉพาะตัวที่ทำให้เกิดปัญหากลิ่นปาก โดยไม่ทำลายเชื้อแบคทีเรียที่ดีตัวอื่น ทำให้ไม่ทำลายสมดุลในช่องปาก ซึ่งสามารถทำได้สำเร็จครั้งแรกในโลก 

7.4. สามารถใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ได้บ่อยครั้งเท่าที่ต้องการ  โดยไม่มีผลเสียต่อร่างกาย โดยใช้ได้กับคนทุกเพศทุกวัย (ไม่ควรใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี)
คำถาม  ถ้าเลิกใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ปากจะเหม็นกว่าเดิมหรือไม่ ?
 ตอบ   การใช้ยาระงับกลิ่นปากทั่วไป จะฆ่าแบคทีเรียทั้งหมด  ซึ่งเมื่อเลิกใช้ แบคทีเรียจะค่อยๆเติบโตขึ้นมา แต่โดยมากแบคทีเรียที่ไม่ดีจะโตเร็วกว่าตัวที่ไม่ดี จึงมักพบว่าเมื่อเลิกใช้ ยาระงับกลิ่นปากทั่วไป กลิ่นปากจะเหม็นกว่าเดิม
           
ไลฟ์ เฮอเบิ้ล มีกลไกตรงกันข้าม  ไลฟ์ เฮอเบิ้ล จะเลือกฆ่าเฉพาะแบคทีเรียตัวที่ไม่ดี แต่จะไม่แตะต้องแบคทีเรียที่ดี โดยแบคทีเรียตัวที่ดีจะอยู่โดยไม่มีผลกระทบ เมื่อเลิกใช้   ไลฟ์ เฮอเบิ้ล แบคทีเรียตัวที่ไม่ดีจะค่อยๆโตขึ้นมา แต่เป็นไปอย่างช้ามากเพราะมีแบคทีเรียที่ดีคอยแย่งอาหาร  ซึ่งพบว่าเมื่อเลิกใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ผู้ใช้จะมีกลิ่นปากเหม็นน้อยลงกว่าเดิม


8. จากการที่ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล มีคุณสมบัติในการระงับกลิ่นปากอย่างได้ผล โดยไม่ทำลายสมดุลระบบนิเวศน์ภายในช่องปาก  จึงกำหนดกลุ่ม ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และคอนเซปในการใช้งาน  ของ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ดังนี้
       
8.1.คอนเซปเรื่องความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างบุคคล  เช่น อยู่กับแฟน/คนรัก ต้องมั่นใจไม่มีกลิ่นปาก  กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คือ  คนหนุ่มสาว  คนมีแฟน  คนมีครอบครัว วัยรุ่น  นักศึกษา

8.2. คอนเซป เรื่องความมั่นใจ ในการติดต่อ สื่อสาร การเจรจาธุรกิจ/การค้า การทำงาน การสัมภาษณ์  งานบริการที่ต้องใกล้ชิดกับผู้อื่น เช่น แอร์โฮสเตส  จนท.ประชาสัมพันธ์  งาน ด้านธนาคาร  ที่พนักงานจะต้องไม่มีกลิ่นปาก  กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คือ  นักธุรกิจ  คนทำงานทั่วไป ภาคเอกชน  ธนาคาร ภาคบริการ   บุคคลในส่วนที่ต้องพูดคุยกับผู้อื่น ที่ต้องการความมั่นใจทั้งหมด

8.3. คอนเซป เรื่อง การระงับกลิ่นปากในผู้สูบบุหรี่  ไลฟ์ เฮอเบิ้ล สามารถระงับกลิ่นปากของ ผู้สูบบุหรี่ ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นเฉพาะ ที่เกิดจากแบคทีเรีย กลุ่ม anaerobic  bacteria    ย่อยสลายน้ำมันดินที่อยู่ในคราบบุหรี่ ที่ติดอยู่กับเนื้อฟัน อย่างได้ผล กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คือ  คนสูบบุหรี่

8.4. คอนเซป เรื่อง การระงับกลิ่นปากในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ซึ่งมักจะมีกลิ่นปากรุนแรง  โดยไม่มีอันตรายใดๆ และ สามารถ ช่วยลดการอักเสบ ของแผลในช่องปากและทำให้แผลหายเร็วขึ้น กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คือ    ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

8.5.คอนเซป เรื่อง การดับกลิ่นคาวจากการรับประทานอาหารและ ดับกลิ่นผลไม้ ที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น ทุเรียน ได้ กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ คือ    บุคคลทั่วไป ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องกลิ่นปากภายหลังรับประทานอาหาร  เนื่องจากอาจต้องมีการเจรจาธุรกิจ-การค้า  ต่อเนื่องจากการรับประทานอาหาร   


Innovention Parks (Thailand) co.,ltd.
บริษัท อินโนเวนชั่น ปาร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็น นวัตกรรมใหม่ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ไลฟ์ เฮอเบิ้ล สำหรับใช้ระงับกลิ่นปาก ซึ่งสามารถระงับกลิ่นปากได้อย่างแท้จริงโดยไม่ทำลายสมดุลของระบบนิเวศน์ในช่องปาก โดยมีกลไกในการระงับกลิ่นปากที่แตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากอื่นๆในท้องตลาดอย่างสิ้นเชิง ผลิตภัณฑ์ของ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล จะมีคุณลักษณะพิเศษในการเจาะจงทำลายเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก กลุ่มไม่ใช้อากาศ ( Anaerobic bacteria)  และแบคทีเรียStreptococcus mutans  ซึ่งเป็นต้นเหตุของ  ฟันผุ หินปูน ได้อย่างหมดจด โดยไม่ทำลายแบคทีเรียที่ดีตัวอื่นในช่องปาก ส่งผลให้ในช่องปากปราศจากกลิ่นอย่างแท้จริง แต่ยังมีแบคทีเรียที่ดีเหลืออยู่ จึงป้องกันปัญหาการเกิดเชื้อราในช่องปาก ซึ่งกลไกในการกำจัดแบคทีเรียโดยเฉพาะเจาะจงนี้  ไลฟ์ เฮอเบิ้ล สามารถทำได้สำเร็จเป็นรายแรกของโลก และเป็นหนึ่งเดียวในตลาด โดยมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน อย. สามารถรับประทานเป็นอาหารได้อย่างปลอดภัย  ผลิตภัณฑ์ของ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล  ผลิตขึ้นในประเทศไทยเป็นแห่งแรก นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย 
สโลแกน ของ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล “ระงับกลิ่นปาก โดยไม่ทำลายสมดุลของช่องปาก”

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
Life Herbal
ไลฟ์ เฮอเบิ้ล
กำจัดกลิ่นปากได้เด็ดขาด ไม่ทำลายสมดุลในช่องปาก ปลอดภัยที่สุดสำหรับร่างกาย
ไลฟ์ เฮอเบิ้ล เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการกำจัดกลิ่นปาก ได้อย่างหมดจดสมบูรณ์แบบโดยไม่ทำลายสมดุลในช่องปาก  ปลอดภัยที่สุดสำหรับร่างกายเนื่องจาก ไลฟ์ เฮอเบิ้ล จัดเป็นอาหารที่รับประทานได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน อย.

คุณสมบัติพิเศษ

 • กำจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก กลุ่มไม่ใช้อากาศ ( Anaerobic bacteria)  และแบคทีเรียStreptococcus mutans  ได้อย่างหมดจด โดย ผลิตภัณฑ์ของ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล  สามารถฆ่าเชื้อ Streptococcus mutans  ได้ตายหมดถึง 400 % (อ้างอิง ผลการทดสอบ ฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ตามกรรมวิธี MIC MBC method  คณะเภสัชกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ) ทำให้ปราศจากกลิ่นปากอย่างแท้จริง
 • ไม่ทำลายแบคทีเรียที่ดีตัวอื่น  ส่งผลให้ยังมีแบคทีเรียเหลืออยู่ในระบบนิเวศน์ในช่องปาก  ทำให้ช่องปากไม่เกิดการติดเชื้อรา เนื่องจากยังมีแบคทีเรียเหลืออยู่คอยต่อต้านเชื้อรา (หากแบคทีเรียในช่องปากถูกทำลายหมด ปากจะเกิดเชื้อราขึ้น เนื่องจากไม่มีแบคทีเรียคอยต่อต้าน)
 • เป็นผลิตภัณฑ์เดียวในโลก ที่เลือกฆ่า เชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก กลุ่มไม่ใช้อากาศ (Anaerobic bacteria)  และแบคทีเรียStreptococcus mutans  ได้อย่างหมดจด โดยไม่ทำลายแบคทีเรียที่ดีอื่นๆในช่องปาก  ส่งผลให้กำจัดกลิ่นปากได้อย่างแท้จริง โดยไม่ทำลายสมดุลในช่องปาก 
 • ปากปราศจากกลิ่นอย่างแท้จริง เนื่องจาก เชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของกลิ่นปาก กลุ่มไม่ใช้อากาศ ( Anaerobic bacteria)  และแบคทีเรียStreptococcus mutans  ถูกทำลายหมด และ สามารถป้องกันฟันผุ และ การเกิดหินปูน เนื่องจาก เชื้อแบคทีเรีย Streptococcus mutans เป็นสาเหตุของ ฟันผุและหินปูนด้วย

ไลฟ์ เฮอเบิ้ล เฮอบอล เจลลี่

 • สามารถใช้ได้กับคนทุกวัย(เด็กเล็กตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป)
 • เป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นปากที่ปลอดภัยที่สุด สามารถใช้รับประทานได้ตามมาตรฐาน อย.

วิธีใช้
- การใช้ครั้งแรก 

 1. ให้ผู้ใช้แปรงฟันให้สะอาดโดยใช้ยาสีฟันทั่วไป จากนั้นใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล 1ซองอมกลั้วให้ทั่วในช่องปาก และใช้แปรงสีฟันแปรงฟันซ้ำอีกครั้งโดยใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล เสมือนยาสีฟันเพื่อให้ เจลแทรกซึมเข้าทุกซอกทุกมุมของฟัน 
 2. บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล อีก 1 ซอง อมกลั้วในปากให้ทั่ว อย่างน้อย 3 นาที
 3. เจลที่กลั้วในปากแล้วสามารถกลืนกินได้ เนื่องจาก ไลฟ์ เฮอเบิ้ล เป็นเจลสมุนไพรสำหรับรับประทาน เพื่อลดกลิ่นในช่องคอและทำให้ปากสดชื่นหลังจากกลืน ไลฟ์ เฮอเบิ้ล แล้ว พยายามอย่าดื่มน้ำตามอย่างน้อย 5 นาที(การใช้ครั้งแรกควรใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล 2 ซอง)

- การใช้ครั้งต่อมา (ควรแปรงฟันและใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร และ ก่อนนอน ติดต่อกับประมาณ 3-5 วัน)

 1. ให้ผู้ใช้แปรงฟันให้สะอาดโดยใช้ยาสีฟันทั่วไป  จากนั้น บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด แล้วใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล 1 ซอง อมกลั้วในปากให้ทั่ว อย่างน้อย 3 นาที
 2. เจลที่กลั้วในปากแล้วสามารถกลืนกินได้ เนื่องจาก ไลฟ์ เฮอเบิ้ล เป็นเจลสมุนไพรสำหรับรับประทาน เพื่อลดกลิ่นในช่องคอและทำให้ปากสดชื่น หลังจากกลืนแล้ว ไลฟ์ เฮอเบิ้ล พยายามอย่าดื่มน้ำตามอย่างน้อย 5 นาที

  
- เมื่อใช้ติดต่อกันครบ 3-5 วัน แล้ว สามารถใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล เพียงวันละ 1 ครั้ง เช้า หรือ ก่อนนอน ปากของท่านจะสดชื่นปราศจากกลิ่นตลอดวัน
 
- สามารถใช้หลังรับประทานอาหารเพื่อดับกลิ่นจากอาหารที่มีกลิ่นรุนแรงและสามารถระงับกลิ่นปากได้อย่างน้อย 6 ชม. 
 
- เมื่อใช้เป็นประจำจะทำให้ปากหอมสดชื่น ปราศจากกลิ่น ซึ่งเมื่อใช้เป็นประจำแล้ว การใช้ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล เพียง 1 ใน 3 ชอง ก็เพียงพอสำหรับการระงับกลิ่นปาก
ส่วนประกอบสำคัญ

ส่วนใหญ่มาจากพืช-ผัก ที่รับประทานได้ ผ่านกรรมวิธีผสมที่เป็นเทคนิคเฉพาะของ ไลฟ์ เฮอเบิ้ล ทำให้เกิดสารมหัศจรรย์ ที่เลือกฆ่าเฉพาะแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปาก  และ  Streptococcus mutans  โดยไม่ทำลายแบคทีเรียที่ดีตัวอื่น และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ สามารถรับประทานเป็นอาหารได้ตามมาตรฐาน อย.
 
“ไลฟ์ เฮอเบิ้ล คือ นวัตกรรมใหม่ในการระงับกลิ่นปาก อย่างแท้จริง”